Εκλογικό δίκαιο

Συστηματική δικηγορική και γνωμοδοτική ενασχόληση με ζητήματα εκλογικών συστημάτων, κωλυμάτων και ασυμβιβάστων βουλευτών, καθώς και υποψηφίων για τις αρχές ΟΤΑ.

Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το γραφείο έχει μακρά παράδοση στην προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Συντάγματος.

Δίκαιο της υγείας

Το γραφείο ασχολείται με ζητήματα που άπτονται της ίδρυσης και της λειτουργίας κάθε είδους φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα κέντρα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.α.

Δίκαιο του Περιβάλλοντος

Το γραφείο έχει ειδική ενασχόληση με υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του δικαίου προστασίας του φυσικού, του οικιστικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Δίκαιο Εκπαίδευσης

Το γραφείο ενεργοποιείται σταθερά μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης των πελατών του ή/και της δικαστικής εκπροσώπησής τους ενώπιον των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Δίκαιο ΜΜΕ

Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί με ζητήματα λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, έχει χειριστεί υποθέσεις ελευθερίας της έκφρασης και προστασίας της προσωπικότητας.