Το γραφείο μας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων δημοσίου προπαντός δικαίου. Καλύπτει τους τομείς:

Το γραφείο έχει μακρά παράδοση στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η προστασία  των δικαιωμάτων  στη ζωή, στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας, στην ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, στην παιδεία, στην έρευνα,  στην πληροφόρηση, στην ασφάλεια, στον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, στο σεξουαλικό προσανατολισμό, στη θρησκεία, στην απόλαυση και την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και, τέλος, της ιδιοκτησίας αποτελούν βασικούς τομείς ενασχόλησης του γραφείου μας. Είτε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ενώπιον των αρμόδιων ανώτατων εθνικών δικαστηρίων, πολλές υποθέσεις που έχει χειρισθεί στο γραφείο μας έχουν δημιουργήσει νομολογία ή έχουν προκαλέσει τροποποίηση της νομοθεσίας ή έχουν αποτρέψει ή τροποποιήσει την πραγματοποίηση έργων με επιπτώσεις στο περιβάλλον.

    ‎⇒ Εμβληματικές υποθέσεις:

 • Επέκταση συμφώνου συμβίωσης στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων αντιρρησιών συνείδησης, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 • Συμμετοχή στην υπερασπιστική ομάδα του Ελληνικού Δημοσίου στην υπόθεση της βασιλικής περιουσίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 • Μη αναγραφή θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες.

Το γραφείο μας διαθέτει κορυφαία πείρα και ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε ζητήματα εκλογικών συστημάτων, κωλυμάτων και ασυμβιβάστων βουλευτών, καθώς και υποψηφίων για τις αρχές ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκπροσωπήσει εκλεγμένους ή υποψηφίους αντιπροσώπους ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου Επικρατείας και των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

    ⇒ Εμβληματικές υποθέσεις:

 • Κωλύματα-ασυμβίβαστα βουλευτών και απαγόρευση τροποποίησης εκλογικού νόμου μετά την διεξαγωγή των εκλογών, με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ενασχόληση με τον τομέα της εκπαίδευσης συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του γραφείου μας. Ήδη από το 1970 το γραφείο μας εξειδικεύεται στο δίκαιο της εκπαίδευσης, έχοντας συμβάλλει στην εξέλιξή του.

Είτε πρόκειται για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική) είτε για τριτοβάθμια-πανεπιστημιακή είτε για την μεταλυκειακή εκπαίδευση (κολλέγια), το γραφείο μας διαθέτει βαθιά γνώση τόσο του εθνικού όσο και του ενωσιακού δικαίου και μακρά εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον όλων των αρμόδιων εθνικών και διεθνών δικαστηρίων και αρχών, για ζητήματα που άπτονται της ίδρυσης και της λειτουργίας των σχετικών μονάδων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως και για θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους.

Η  λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων, η παραγωγή  ερευνητικού έργου, η μεταφορά τεχνολογίας και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και η προστασία των δικαιωμάτων του διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού τους αποτελούν επίσης κεντρικό κομμάτι της ύλης του γραφείου μας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει συστηματικά υποθέσεις που σχετίζονται με την εκλογή και τις πειθαρχικές διαδικασίες μελών ΔΕΠ και Ερευνητών όλων των βαθμίδων.

    ⇒ Εμβληματικές υποθέσεις:

 • Καταλογιστικές πράξεις σε βάρος δημοσίων υπολόγων κατά τη διαχείριση κονδυλίων έρευνας

Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, σε όλες τις μορφές της αποτελεί αντικείμενο συστηματικής ενασχόλησης του γραφείου μας.

Πρόκειται για διαφορές που προκαλούνται συχνά στο πλαίσιο λειτουργίας των κάθε είδους μέσων ενημέρωσης  και κοινωνικής δικτύωσης. Η δικαστική εκπροσώπηση των πελατών μας σε υποθέσεις δυσφήμησης, εξύβρισης, προσβολής προσωπικότητας, ελευθερίας του τύπου έχει πετύχει την έκδοση σημαντικών αποφάσεων όχι μόνον των εθνικών δικαστηρίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

    ⇒ Εμβληματικές υποθέσεις:

 • Προάσπιση του δικαιώματος έκφρασης δημοσιογράφων και δημοσίων προσώπων.
 • Καταδίκη Μητροπολίτη για ρατσιστικό λόγο.

Πριν ακόμη από την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και του απορρήτου της επικοινωνίας, το γραφείο  μας είχε συστηματική ενασχόληση με τον συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σήμερα πλέον, το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές και νομικές υπηρεσίες  όσον αφορά τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης σημαντικές υποθέσεις νομικών και φυσικών προσώπων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρήτου και του δικαιώματος στην πληροφορία.

    ⇒ Εμβληματικές υποθέσεις:

 • Προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα.

Το γραφείο μας έχει μακρά παράδοση σε υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του δικαίου προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, αλλά και του διεθνούς δικαίου προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η προσαρμογή στους κανόνες για την αποτροπή των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής κρίσης αποτελεί ένα κομμάτι του ίδιου τομέα που καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της ύλης του γραφείου μας.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο πεδίο προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος συνίστανται στην εξειδικευμένη συμβουλευτική και την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των  διοικητικών δικαστηρίων, των αρμόδιων διοικητικών αρχών, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και των διεθνών Οργανισμών.

Ειδικότερα, παρέχουμε συμβουλευτική νομική υποστήριξη σε ιδιώτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την πραγματοποίηση κάθε είδους σχεδίων, έργων και δραστηριοτήτων και για την αποτροπή επιβολής κυρώσεων, είτε σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού είτε κατά την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.  Ενδεικτικά, αναφέρονται οι τομείς της μεταλλουργίας, της παραγωγής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων, των έργων υποδομής, των στρατηγικών επενδύσεων και των τουριστικών εγκαταστάσεων.

Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί ειδικό τομέα σταθερής ενασχόλησης του γραφείου μας, ιδιαίτερα κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και κατά την εφαρμογή των όρων της. Το ίδιο συμβαίνει και με την προστασία των κάθε είδους πολιτιστικών αγαθών, όπως των αρχαιολογικών χώρων,  μνημείων, τόπων, οικισμών, είτε αυτοτελώς είτε κατά την έγκριση επεμβάσεων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ακεραιότητά τους.

Το γραφείο μας έχει πετύχει κατ΄ επανάληψη την αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων (ιδιωτών και συνεταιρισμών), των οποίων η χρήση δεσμεύτηκε για περιβαλλοντικούς λόγους.

    ⇒ Εμβληματικές υποθέσεις:

 • Αποζημιώσεις για δέσμευση της χρήσης ιδιοκτησιών στο Κορακοβούνι Χολαργού Αττικής, το Γαλάτσι και τη Ζάκυνθο με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Ακύρωση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκτροπή του ποταμού Αχελώου στη Θεσσαλία.
 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος από την έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στα Ιωάννινα και την Κρήτη.
 • Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε προστατευόμενη περιοχή (Άγραφα).
 • Προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας [Άγιος Δημήτριος Κοζάνης, Πτολεμαϊδα V,  Φλώρινα (Μελίτη Ι και ΙΙ), Μεγαλόπολη (Α και Β)].
 • Προστασία αρχαιοτήτων κατά την κατασκευή του σταθμού Μετρό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Το γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία στο χωροταξικό και στο πολεοδομικό δίκαιο, παρέχοντας στους πελάτες μας, ιδιώτες ή/και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, νομικές συμβουλές, υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών, σε όλες τις φάσεις κατάρτισης χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή στην εκπόνησή των εν λόγω σχεδίων και ο έλεγχος της εφαρμογής τους κατά τη χωροθέτηση βιομηχανικών ή τουριστικών εγκαταστάσεων, τις αδειοδοτήσεις στρατηγικών και κάθε είδους επενδύσεων.

Διακριτό τομέα ενασχόλησής μας αποτελεί η εφαρμογή του οικοδομικού κανονισμού και εν γένει της συναφούς με τη δόμηση ακινήτων νομοθεσίας.

Αυτονόητη  είναι η δικαστική εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων σε κάθε είδους υποθέσεις προσβολής χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, έκδοσης και ανάκλησης αδειών δόμησης, σφράγισης χρήσεων  κ.λπ.

    ⇒ Εμβληματικές υποθέσεις:

 • Νέες χρήσεις διατηρητέων νεοκλασικών κτηρίων ιστορικού κέντρου Αθήνας.
 • Οριοθέτηση και λειτουργία ΒΙΠΕ στη Βοιωτία.
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση ορυχείων χρυσού.

Διακριτή ομάδα υποθέσεων με την οποία ασχολείται το γραφείο μας είναι το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, που σχετίζεται με την οικονομική ελευθερία και την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και εμπορευμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε νομική υποστήριξη σε όλες τις διαδικαστικές φάσεις που προηγούνται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων και εκπροσωπούμε δικαστικά τους πελάτες μας ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και των κατά περίπτωση αρμόδιων δικαστηρίων.

Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με ζητήματα που άπτονται της ίδρυσης και λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Η οργάνωση ιδιωτικών φορέων υγείας (όπως π.χ. τα κέντρα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας), τα κέντρα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι φορείς ψυχικής υγείας, συνιστούν τομείς στους οποίους το γραφείο μας εξειδικεύεται, παρέχοντας νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση των πελατών του στα αρμόδια δικαστήρια.

Ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις ιατρών και ασθενών (ιατρικό απόρρητο, ενήμερη συναίνεση ασθενούς, αδικοπρακτική και πειθαρχική ευθύνη κλπ.) και το διαρκώς εξελισσόμενο πεδίο της βιοϊατρικής έρευνας και της βιοηθικής αποτελούν, επίσης, αντικείμενο εξειδίκευσης του γραφείου μας.

    ⇒ Εμβληματικές υποθέσεις:

 • Δικαίωμα ίδρυσης διαγνωστικών κέντρων από ιδιώτες.
 • Προσβολή δικαιώματος αυτοδιοίκησης θεραπευτικής κοινότητας.
 • Προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα.

Σταθερή είναι η ενασχόληση του γραφείου με υποθέσεις που αφορούν το υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, κλπ.), τις μισθολογικές/οικονομικές αξιώσεις του, καθώς και τις πειθαρχικές διώξεις του.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη και εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον κάθε διοικητικής αρχής ή συμβουλίου, καθώς και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

Το γραφείο μας ασχολείται με εύρος υποθέσεων  εμπράγματου και ενοχικού δικαίου.

Ειδικό τομέα εξειδίκευσής μας αποτελούν ιδίως οι αγοραπωλησίες ακινήτων σε όλη την επικράτεια και οι μισθώσεις ακινήτων, καθώς επίσης και η παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης για ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στη διενέργεια νομικών ελέγχων ακινήτων, έχοντας χειριστεί με επιτυχία πολλές σύνθετες αγοραπωλησίες στην Ελλάδα.

Το γραφείο μας έχει μια ιδιαίτερα μακρά παράδοση στη διαχείριση υποθέσεων αστικού, κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου κατοίκων εξωτερικού, καθώς και αλλοδαπών υπηκόων που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής μέσω της αγοράς ακινήτου ή επενδυτικών προϊόντων (Golden Visa) και εν γένει να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας κατοίκων εξωτερικού και αλλοδαπών, η εκπροσώπηση ενώπιον όλων των εθνικών αρχών και φορέων και η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικής υποστήριξης προς αυτούς.